TUOTANTOSUUNNITTELU: YKSINKERTAINEN ON KAUNISTA

Tehokas ja hukaton tuotanto ei ole enää kilpailutekijä, vaan mahdollistaa ”pelissä mukana pysymisen”. Näin kuvailee teollisuuden yleisiä trendejä FSP:n kehitysinsinööri Juli-Ann Rikkonen.

Koska tuotantoprosessit tehostuvat jatkuvasti, tuotteiden läpimenoajat pienenevät ja tuotantomäärät nousevat. Juli-Ann Rikkosen yhtenä avaintehtävänä FSP:llä on tehdä kehityskäyntejä yrityksen pintakäsittelylaitoksiin.

”Ensisijaisesti kehityskäynnit sijoittuvat sellaisiin laitoksiin, joissa nähdään, että toiminnassa ja tuottavuudessa on parantamisen varaa tai tuotannon kanssa tarvitaan muuten apuja. Kyseessä voi olla niin sanottu positiivinen ongelma: esimerkiksi tuotantomäärä voi kasvaa rajusti, ja laitoksen henkilöstöineen on tällöin osattava reagoida oikeilla toimenpiteillä”, Rikkonen kertoo.

Aluepäälliköt Miikka Kuutilo ja Lauri Pasola sekä toimialajohtaja Jarno Huttunen katsovat tilanteen mukaan ja tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa, mikä yksiköistä on seuraava kehityskäyntikohde.

”Kehitysjaksoille ei tehdä kovin tarkkaa ennalta määritettyä pituutta tai aikataulua, sillä jokainen toimipaikka on erilainen ja työn määrä yksiköiden välillä vaihtelee.”

 

Vahvuudet ja haasteet esille

Yksiköiden toiminnan kehitystä tehdään tilanteista riippuen myös useammassa laitoksessa samanaikaisesti Suomessa ja kansainvälisissä toimipisteissä. Maaliskuussa Rikkonen työskenteli Suomessa Kaarinan ja Raision yksiköissä, sitä ennen hän työskenteli FSP:n Suomen Savonlinnan ja Puolan toimipisteiden kanssa.

Savonlinnan toimipisteellä pintakäsitellään pääasiassa Savonlinna Works Oy:n valmistavia selluteollisuuteen meneviä tuotteita ja teräsrakenteita. Kappaleet esikäsitellään happopeittaamalla tai suihkupuhdistuksella. Lisäksi FSP tekee kokoonpanon jälkeisiä yli- ja paikkamaalauksia sekä pakkausta.

Andritz Oy:n omistama Savonlinna Works suunnittelee ja valmistaa vaativaan käyttöön tarkoitettuja DD-pesureita, suodattimia, sihtejä ja paineastioita. Kehityskäynnin aikana ilmeni sekä vahvuuksia että haasteita.

 

Idearikas ilmapiiri, tuotannosta turhat pois

”Asiakkaan ja FSP:n välinen yhteydenpito oli saumatonta ja jatkuvaa, mitä kuvaa esimerkiksi jokaviikkoiset tuotantopalaverit. Ilmapiiri oli kehitykselle avoin ja henkilöstö joustavaa. Lisäksi työntekijöiltä ja esimiehiltä tuli erittäin paljon kehitysehdotuksia ja huomioita ongelmakohdista”, Rikkonen listaa onnistumisia.

Tuotantoa tehostetaan toimipaikasta riippumatta aina niin pitkälle kuin mahdollista. Samalla FSP:n Engineering-yksikkö etsii jatkuvasti uusia teknologiasovelluksia ja prosessiratkaisuja, joilla saadaan kilpailuetua nopeamman läpimenon muodossa.

Juli-Ann Rikkonen käyttää arvioinnissa pohjana Lean-filosofiaa, jonka ydinajatuksena on poistaa arvoa lisäämätöntä toimintaa eli ehkäistä hukkaa. Lean tunnistaa kahdeksan eri hukkaa, esimerkiksi turha odottelu työvaiheiden välillä sekä tarpeeton prosessointi, jotka johtuvat esimerkiksi virheistä.

 

Ennustaminen nostaa tuottavuutta

”Lisäksi teen tuotannon simulointia ja optimointia. Simuloinnin tarkoituksena on selvittää laitosten kapasiteetti, tuotannon pullonkaulat sekä työpisteiden käyttöasteet.”

”Tämän jälkeen lähdetään muun muassa miettimään, miten resurssit kuten koneet, laitteet, tilat ja henkilöstö hyödynnetään parhaimmalla mahdollisella tavalla ja miten asetusajat saadaan minimoitua. Tuotannon simulointia pystytään hyödyntämään jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen sekä tukena uuden toiminnan alkaessa.”

Kehitysjakson aikana Savonlinnassa kävi ilmi, että parannettavaakin on joillakin toiminta-alueilla.

”Tuottavuutta voidaan kohentaa tulevan tuotannon hyvällä ennustamisella. Ennakoinnilla pystytään tekemään tehokasta tuotannon ja resurssien suunnittelua. Myös itse tuotantoprosessia on mahdollista yksinkertaistaa ja selkeyttää – huomasimme turhia välivaiheita, jotka vievät aikaa. Lisäksi tilaajan ja toimittajan välistä avointa vuoropuhelua ei koskaan ole liikaa”, Rikkonen kertoo.

 

Työturvallisuus ja tuottavuus kulkevat rinnakkain

FSP:n pintakäsittelylaitokset Suomessa ja kansainvälisissä toimispisteissä ovat kaikki yksilöitä, mutta yhteisiäkin piirteitä löytyy. Monessa laitoksessa laatu ja tuottavuus ovat erinomaiset. Toisaalta yhteisenä haasteena on se, että pintakäsittelyn sijoittuessa koko tuotantoprosessin loppupäähän, edellisten vaiheiden ongelmat ja viivästykset kertaantuvat loppua kohden.

”Minulle on tärkeää, että toimipaikkojen henkilöstö ymmärtää, että olemme samaa tiimiä ja teemme yhdessä toiminnastamme parempaa. Vastaanotto yksiköissä on ollut erittäin positiivinen ja avoin.”

Tehostettu tuotanto vaatii myös työturvallisuudelta entistä enemmän.

”Kaikki alkaa luottamuksesta. Työntekijät eivät tingi turvallisuudesta ja heidän tulee aina varmistaa itselleen turvallinen työskentely ja raportoida puutteet. Esimiehet puolestaan vastaavat siitä, että nämä ongelmat korjataan heti ja kehitysehdotuksiin reagoidaan nopeasti. Näin luottamus toisten toimintaan kasvaa käytännön työn aikana ja muodostuu tavaksi, josta ei lipsuta.”

Työturvallisuus on yksi Rikkosen ydinvastuista. Hänet nimitettiin maaliskuun alussa FSP:n uudeksi työsuojelupäälliköksi. Tehtävänkuvalle on määritetty muun muassa seuraavat strategiset tavoitteet: työpaikan työsuojeluyhteistyön tukeminen ja kehittäminen yhteistyössä koko organisaation kanssa, työsuojelutoimikunnan toimintaan osallistuminen sekä yhteistyötyösuojeluviranomaisen kanssa.

YLÖS