HENKILÖSTÖ VAHVASTI MUKAAN VAIKUTTAMAAN TYÖN TULOKSIIN

FSP on ollut syksystä 2018 alkaen tiiviisti mukana Tuottavuutta yhdessä -tuottavuusohjelmassa, jonka järjestävät Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry. Tavoitteena on vahvistaa luottamuksellisia suhteita ja ottaa koko henkilöstö mukaan toiminnan kehittämiseen. Liittojen ohjelma on ainutlaatuinen Suomen työmarkkinoilla.

”Henkilöstö on kriittinen menestystekijä. Ihmiset sen työn tekee, vaikka koneet ja automaatio ovat modernilla tasolla. Työ etenee ihmislähtöisesti. Ohjelman avulla tehostamme kykyämme saada henkilöstön ideat entistä paremmin työhön mukaan ja muuttaa työtä mielekkäämmäksi”, kertoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen.

Ohjelman päämääränä on tukea tuottavuuskehitystä, joka on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen eteen on paljon tehtävissä. Liittojen mukaan hyvä tuottavuuskehitys on perusta työn ja tuotannon kilpailukyvylle. Ratkaisevaa on hyvä yhteistyö yrityksessä. Hanke korostaa, että tuottavuudesta huolehtiminen on ainoa kestävä tapa taata yritysten menestys, työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen.

 

KAIKKI HYÖTYVÄT

”Toimintatapojen kehittämisestä hyötyvät kaikki eli asiakkaat, yritys ja koko henkilöstö. Tuottavuus paranee, kun teemme oikeita asioita oikealla tavalla kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa. Kun työkulttuuri on hyvä ja yhteistyö pelaa, syntyy edellytykset myös onnistuneelle innovaatiotoiminnalle”, kertoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n henkilöstöjohtaja Mari Rajamäki.

Alkuvaiheessa ohjelmaa pilotoidaan FSP:n Jyväskylän ja Kangasniemen pintakäsittelylaitoksissa. Tarkoituksena on vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuoda Lean-filosofian mukainen toiminta entistä vahvemmin yritysten arkeen. Käytännössä ohjelma sisältää muun muassa työryhmätyöskentelyä, valmennuksia, kursseja ja asiantuntija-apua.

”Ohjelma alkoi jo yhteistoiminnan tasomittauksella. Siinä arvioitiin, mikä on yhteistoiminnan nykytila ja mitä toimia tarvitaan yhteistoiminnan tai laajemminkin toiminnan parantamiseksi. Näin voimme saada keskustelujen pohjaksi tietoa, mikä on osapuolten näkemys keskeisistä yhteistoimintaan vaikuttavista tekijöistä”, Rajamäki jatkaa.

 

LEAN OTTAA HENKILÖSTÖN MUKAAN

Ohjelman moduuleista FSP hyödyntää seuraavan vuoden aikana Lean-johtamisen, kannustavan palkitsemisen ja toimivien matkakäytäntöjen osa-alueita, jotka on valittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Lean-filosofian hengessä FSPssä kehitetään valmentavaa johtamista ja esimies- sekä työntekijätaitoja. Tämän tuloksena prosessien virtaus paranee, toimintatavat pystytään vakioimaan ja asiakkaan kokema arvo lisääntyy. Päätavoitteena on saada henkilöstö mukaan kehitystyöhön ja yhdessä tekemiseen. Tavoitteena on myös havaita, mitä hukka ja hukkatyö tarkoittavat päivittäisessä työssä.

Ohjelman kannustavan palkitsemisen moduuli auttaa kehittämään palkkausjärjestelmää, jotta ne toimisivat tehokkaasti ja sopisivat yhteen yritystoiminnan kokonaisuuden ja sen tavoitteiden kanssa. Palkitseminen on kannustavaa, kun henkilöllä on mahdollisuus omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen. Toimivien matkatyökäytäntöjen moduuli tarjoaa keinot matkustussääntöjen kehitystyölle.

YLÖS