Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

FSP For Surface Protection Oy (Y-tunnus: 1708912-8)
Kalliosolantie 3
01740 Vantaa

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marja-Liisa Pyysalo
+358 400 728 235
marja-liisa.pyysalo@fspcorp.com

Rekisterin nimi

FSP For Surface Protection Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröidyn työtehtäviin liittyvään FSP For Surface Protection Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä FSP) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös FSP:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja FSP:n yritysasiakasprospekteista:


Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, FSP:n muista rekistereistä, kaupparekisteristä, sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös suoraan rekisteröidyltä esimerkiksi FSP:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

Tietojen luovutus

FSP voi luovuttaa rekisterin sisältämiä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita FSP:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. FSP voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin FSP huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin luottamuksellisuus

Koko FSP:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilö-rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

FSP For Surface Protection Oy
Kalliosolantie 3
01740 Vantaa

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee FSP For Surface Protection Oy:n yritysasiakkaiden markkinointirekisterin rekisteritietoja.