FSP lisäarvopalvelujen keskiössä AIVOT-sovellus, teknologia joka tarjoaa jokaiselle jotakin

IoT-teknologiaan perustuvan AIVOT -sovelluksen Raision pilotista kuultiin hyviä uutisia helmikuussa 2021. Uusi innovaatio osoittautui juuri niin toimivaksi kuin keksinnön isä FSP:n kehitysjohtaja Rauli Yrjänä sen suunnitteli. AIVOT -sovellus on myös osa FSP:n ekologisempaa pintakäsittelystrategiaa, ja se toimii tuotannon optimoinnin ja analysoinnin työkaluna.

FSP:n AIVOT-sovellus toimii työkaluna tuotannon optimoinnissa, hallinnassa, seurannassa ja raportoinnissa. Tulevaisuudessa AIVOT -sovelluksen tarjoamaa teknologiaa voidaan hyödyntää pintakäsittelyn lisäksi myös muilla teollisuuden aloilla. Sovellus on samalla FSP:n vastaus vihreämmän pintakäsittelyteknologian kysyntään. Tulevaisuudessa järjestelmää kehitetään keräämään tuotannosta tietoa liittyen päästöihin ja energiankulutukseen.

– Ajatuksena on tarjota asiakkaillemme lisäarvopalveluita, jonka teknologisena keskiönä on AIVOT, kertoo sovelluksen kehittäjä Rauli Yrjänä.

Yrjänä kertoo valmistelevansa yhdessä kollegoidensa kanssa AIVOT -sovelluksen esittelydemoversiota Tampereen syyskuisia Alihankinta-messuja varten.Alihankinta-messut ovat Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma.

– Valmistelemme sovelluksen visuaalisesti sellaiseen malliin, että asiakkaat hahmottavat ideaa sovelluksen takana. Asiakkaat pääsevät navigoimaan sovelluksessa, ja samalla havaitsemaan itse senhyödyllisyyden sekä monipuolisuuden.

Tuotannon optimointi saatetaan uudelle tasolle AIVOT -sovelluksen avulla

AIVOT- sovellus kerää monipuolisesti dataa maalauslinjastosta pilvipalveluun. Automaattista tietoa kertyy esimerkiksi maalattavan kappaleen liikkeistä ja olosuhdetiedoista, kuten maalauksessa seurattavista lämpötiloista ja ilmankosteudesta.

Maalattavien kappaleiden liikkeitä maalauslinjastossa seurataan tunnistimien avulla. Ne tunnistavat mikä yksilöllinen kappale on kyseessä, ja milloin se on tietyssä vaiheessa prosessia. Näin jokainen kappale, ja sen kaikki liikkeet ovat jälkikäteen selvitettävissä ja analysoitavissa. Analyysissa tunnistetaan esimerkiksi vaiheaikoja, tuottavuusarvoja tai pullonkauloja. Tuotantoprosessin analyysi helpottaa tekemään oikeita päätöksiä datan avulla.

AIVOT-sovelluksella voidaan tarkkailla eri työvaiheiden lämpötiloja. Lämpötilojen noustessa tai laskiessa alle viitearvojen sovellus antaa hälytyksen. Olosuhdetiedot tallentuvat tuotteen taakse historiatiedoksi, joten niihin voidaan tarvittaessa palata jälkikäteen.

Kaikesta manuaalisesta työstä ei voi eikä edes kannata luopua

AIVOT -sovellus kerää runsaasti tietoa automaattisesti, mutta osa tiedoista tuotetaan manuaalisesti. Esimerkiksi maalikalvojen paksuudet mitataan edelleen manuaalisesti ja mittaustulokset lisätään sovellukseen.

– Selvitämme parhaillaan ohjelmistokoodia tukemaan prosessia, jolla saataisiin maalikalvon paksuuksien tiedot siirrettyä suoraan sovellukseen. Tarkoituksena on totta kai, että sovellusta kehitetään ajansaatossa. Manuaalista työtä on pyritty vähentämään ja jatkossa pyrimme automatisoimaan toimintoja enemmän, pohtii Yrjänä ja jatkaa, 

– kaikkia toimintoja ei kuitenkaan välttämättä ole edes järkevää automatisoida.  

Yrjänä kertoo 3D-kameran hyödyntämisen mittaamisessa olevan tulevaisuuden tavoite.

– Toistaiseksi meidän operaatiossa kameran käyttö ei ole niin yksinkertaista, sillä maalattavat kappaleet vaihtelevat nyrkin kokoisesta isoihin eri muotoisiin kappaleisiin, joita on teknisesti haastava mitata tarkasti.  

Sovelluksen tehokkuus varmistettu Tampereen yliopistolla

AIVOT -sovelluksen ansioista pystytään seuraamaan pintakäsiteltävän kappaleen kulkua läpi prosessin. Aikaleimat kertovat koska kappaleet ovat läpikäyneet eri käsittelyjä. Kaikki kerätty tieto helpottaa ja yksinkertaistaa vaiheiden sekä kestojen kartoituksien lisäksi kustannuksien laskemista. 

– Kun vaiheelle on määritelty tuntikustannus, pystymme sovelluksen avulla pilkkomaan tuotteen kustannusrakennetta tarkemmin, ja hinnoittelemaan eri vaiheet selkeämmin. AIVOT -sovellus on siten myös erinomainen työkalu kustannus- ja tarjouslaskelmissa. 

AIVOT -sovelluksen keräämän datan laadukkuutta ja raakadatasta saatavaa lisätietoa on tutkittu myös muualla. Yrjänä ryhtyi analysoimaan sovelluksen keräämää tietoa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. 

– Olemme yhteistyössä Tampereen yliopiston Porin yksikön kanssa analysoineet AIVOT -sovelluksen keräämää dataa. Sovelluksella kerätty tieto on laadukasta ja olemme todentaneet, että raakadatasta saa jalostettua tietoa tuotannon ja sen johtamisen monenlaisiin tarpeisiin. Seurasimme esimerkiksi kammioiden käyttöasteita ja analysoimme tuotannon toimintoja niiden tietojen valossa.

AIVOT -sovellukselle on haettu patenttia ja myös sovelluksen logolle on haettu eurooppalaista suojaa. Haettu patentti koskee menetelmää ja järjestelmää pintakäsiteltävän kohteen jäljittämiseksi. 

AIVOT-sovellus tarjoaa jokaiselle jotakin

AIVOT -sovellus sai alkunsa vuoden 2019 keväällä, kun Yrjänä ryhtyi tekemään opinnäytetyötään digitalisaation hyödyntämisestä pintakäsittelyalalla. 

– Kaikki oikeastaan alkoi perinpohjaisesta tutkimuksesta, mitä digitalisaation hyödyntäminen pintakäsittelyssä voisi tarkoittaa. Tutkimuksessa kartoitettiin oman organisaation ja asiakkaiden tarpeita. Työn edetessä kokonaisuus alkoi hahmottua. Ihan ensimmäinen toiminta, minkä ympärille aloimme sovellusta rakentamaan, oli tarve automatisoida pintakäsittelyraportointia. Maalausolosuhteiden raportoinnin automatisoinnista sovellus alkoi kasvaa ja kehittyä.  

Koronapandemia aiheutti jonkin verran viivästyksiä kehitysprojektissa. Onneksi isommilta ongelmilta säästyttiin.

– Pieneksi haasteeksi meille osoittautui laitemäärittelyn monisäikeisyys. Opimme esimerkiksi, että laitemäärittelyä tehtäessä eri osapuolien kannattaa kokoontua fyysisesti paikalle, ja tehdä suunnitelma yhteistyössä. Toimitusajat saattoivat olla pitkiä, joten sovelluksen materiaalitilaukset oli saatava kerralla oikein säästyäksemme pidemmiltä viivästyksiltä. Onneksi oivalsimme tämän melko alussa, jotta pysyimme aikataulussa, naurahtaa Yrjänä.    

AIVOT -sovelluksen tuottamaa tietoa pystytään hyödyntämään monella eri tavalla ja monessa eri osastossa.

– Sovelluksen hyödyllisyys piileekin sen monipuolisuudessa, se tarjoaa ominaisuuksia eri organisaatiotasoille. Esimerkiksi työnjohtajien työkuorma kevenee ja kuormaa voidaan resursoida, kun raportit ovat saatavissa automaattisesti, nopeasti sekä reaaliaikaisesti. Tuotantopäällikkö saa tietoa oman yksikkönsä tuottavuudesta ja kustannuksista. Toimitusjohtaja voi olla kiinnostunut kokonaisuuksista ja pystyy sovelluksen avulla esimerkiksi vertailemaan eri yksiköiden tuotantojen kehitystä. AIVOT -sovellus ovat todella monipuolinen työkalu raportointiin, analysointiin ja optimointiin.

AIVOT -sovelluksen tulevaisuuden suunnitelmista puhuttaessa, Yrjänä kertoo sovelluksen kehittyvän vielä entisestään. 

– Kaikkea emme tietenkään halua vielä paljastaa, sillä teemme sovelluksen parissa jatkuvaa kehitystyötä, Yrjänä kertoo hieman arvoituksellisesti, mutta jatkaa,

 – teollinen internet jatkaa kasvuaan ja sillä tulemme johtamaan sekä synkronoimaan toimintojamme tehokkaasti. Tämä tulee myös mahdollistamaan tiedon siirron kaksisuuntaisuuden, joka on tulevaisuuden tavoitteemme.