ASIAKASTUTKIMUS: YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KESKIÖSSÄ

FSP nähdään alan suurimpana ja johtavana toimijana, jolla on parhaat edellytykset saada osaavia ammattilaisia. Yhtiöllä on asiakkuuksissa erittäin vahva ja keskeinen rooli. Tyytyväisyystasoa nostavat eniten muun muassa pitkä kokemus, rutiinien hallinta, osaava työnjohto, joustavuus, sujuva tiedonkulku ja helposti lähestyttävyys.

Nämä ovat FSP:n valtakunnallisen haastattelututkimuksen ydintulokset. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat strategiset asiakkuudet. Vastaajina oli maalis−toukokuun 2018 aikana yhteensä 24 päätöksentekijää.

Menetelmänä hyödynnettiin kasvokkain tehtyjä haastatteluja. Tavoitteena oli pureutua strategian muutosten vaikutuksiin sekä potentiaaliin nimetyissä asiakkuuksissa. Näkökulmana oli tarkastella haastattelujen tuloksia sinisen meren strategiasta käsin.

Vastaajien mukaan markkinat vetävät nyt yleisesti erittäin hyvin ja investointeja tehdään. Tämän seurauksena pintakäsittelyn merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi. Kriittisimpinä pintakäsittelyn yhteistyökumppanin valintakriteereinä nähdään laatu, joustavuus, luotettavuus ja ympäristön huomiointi.

Keskeisenä laadussa nähdään kestävyys, visuaalisuus sekä työssä ja toiminnassa joustavuus. Ratkaisevaa tuotannon luotettavuudessa on se, että työ tehdään prosessin mukaisesti, suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Ympäristötekijöiden huomiointi käsittää toiminnan sertifioitujen standardien ja yrityksen ympäristöpolitiikan mukaisesti.

Myönteistä oli se, että FSP:n asiakkaat haluavat entistä enemmän keskustella yhteistyön kehittämisestä. Yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä kumppanuudessa asiakkaat nostivat esiin säännöllisesti pidettävät kvartaalipalaverit.

Tutkimustulokset nostivat esiin myös selkeitä kehittämiskohteita, joihin FSP aikoo nyt tarttua kiinni. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka antoivat arvokkaita kehittämistoiveita haastattelututkimuksen aikana.

YLÖS